4. sep, 2018

Haiku: Summer

Based on the haiku 'Autumn' by Basho